Hvorfor græsning?

Fordi det virker!

Afgræsning og høslæt er altafgørende redskaber i forbindelse med pleje af marsk, eng, strandeng, klithede og klitlavninger i Vadehavet. Disse særlige naturtyper er levested for en lang række plante- og dyrearter, som er helt eller delvist afhængige af, at arealerne bliver afgræsset.

Afgræsning rundt om søer og på våde arealer skaber det såkaldte ”blå bånd”, hvor mange engfugle søger føde, heriblandt vibe, rødben, kobbersneppe, brushane m.fl. De afgræssede våde områder er særligt vigtige for de nyklækkede unger, der selv skal finde føden.

Græsning er en rigtig fin metode til at pleje de lysåbne naturtyper, som vi har i marsken og et vigtigt værktøj i forhold til at forbedre levesteder for engfugle, er med til at forhøje artsdiversiteten af planter og dyr og de afgræssende dyr fungere som levende buskryddere. Du kan læse mere om den positive effekt på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Nationalpark Vadehavet og græsning

Ønsket om mere og bedre afgræsning og høslæt i Vadehavet er angivet i ”Bekendtgørelsen for Nationalpark Vadehavet”. I nationalparkplanen står desuden beskrevet, hvad nationalparken vil gøre for at opfylde målsætningerne beskrevet i bekendtgørelsen.

Læs mere om Nationalpark Vadehavets indsats for engfugle og afgræsning.