Græsningsforeningen

En forening for producenter og forbrugere

Vi ønsker imødekomme en række af målsætningerne i nationalparkplanen om bl.a. forbedring af naturen i både naturlige og kulturbetingede naturtyper. Det gør vi ved at fastholde marsken som et karakteristisk kulturlandskab, samt at udvikle mulighederne for et erhvervsliv, som er baseret på produktion og omsætning af lokale fødevarer.

Foreningen er endvidere med til at sikre at medlemmernes forpligtelser i henhold til fredninger, Natura 2000-bestemmelser, MVJ-aftaler og andre tilskudsordninger opfyldes på de arealer, som foreningen råder over.

Formålet med Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet er derfor:

  • at gøre driften af arealer mere rationel og enkel,
  • at administrere tilskudsordninger og aftaler vedrørende græsningsarealer og græsningsdyr,
  • at etablere fælles indkøb til drift af medlemmernes arealer,
  • at foreningen forestår den daglige planlægning og drift af de forpagtede arealer, samt
  • at udvikle gode lokale produkter og fremme forholdene for afsætningen af dem.